Advokatske usluge

Prepoznatljivi smo po pružanju širokog spektra usluga iz oblasti građanskog prava, što obuhvata:

Bavimo se i pružanjem usluga iz sledećih grana prava:

Upravno pravo

 • Zastupanje pred organima uprave.
 • Zastupanje u upravnom postupku i u upravnim sporovima.

Krivično pravo

 • Pokretanje krivičnog postupka podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi;
 • Savetovanje i odbrana klijenata u svojstvu branioca;
 • Zastupanje klijenata u svojstvu punomoćnika oštećenih;
 • Zastupanje klijenata u postupcima ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete;
 • Zastupanje u postupcima puštanja osuđenog na uslovni otpust;
 • Zastupanje u drugim krivičnopravnim postupcima.

Privredno pravo

 • Registracija privrednih društava i to: osnivanje, povezivanje i prestanak postojanja privrednih društava i njihovih predstavništava, statusne promene i promene oblikaorganizacije društva, povećanje ili smanjenje kapitala, promena vlasničke strukture
  privrednog društva i drugi postupci pred Agencijom za privredne registre.
 • Izrada i dopuna osnivačkih akata, statuta, ugovora između članova društva.
 • Zastupanje pravnih lica u postupcima pred privrednim sudovima.